lt en

Etikos principai

Verslo etikos kodeksas

Ko tikimės iš Tavęs, kaip UAB Conresta darbuotojo?

Kaip iš UAB „Conresta“ darbuotojo iš Tavęs tikimės, kad Tu atlikdamas kasdienius veiksmus ir priimdamas kasdienius sprendimus remsiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, įmonės vertybėmis, padėsi jas puoselėti. Šiame kodekse pateikta dalis etiško elgesio principų, todėl atsidūrus situacijoje, kuri nėra aprašyta tikimės, kad Tu gebėsi tinkamai pasirinkti ir pritaikyti pateiktas rekomendacijas, taip pat kreipsiesi patarimo į tiesioginį vadovą.

Verslo etikos kodekso paskirtis

 • Apibrėžti įmonės darbuotojų elgesio normų taisykles bei ugdyti darbuotojų atsakomybę už savo veiksmus.
 • Informuoti ir šviesti etikos ir elgesio verslo aplinkoje susijusiais klausimais, kad apsaugotume darbuotojus nuo konfliktinių situacijų ir neetiško elgesio.
 • Tam apibrėžiame netoleruotinos elgsenos atvejus Visi UAB „Conresta“ darbuotojai yra atsakingi už šio kodekso reikalavimų laikymąsi.

Siekdami įmonės vizijos ir puoselėdami vertybes, kasdienėje veikloje mes:

Santykiai įmonės viduje:

 • Gerbiame savo kolegas nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų, laikomės lygybės ir nediskriminavimo principų, o susidūrus su galimais pažeidimais imamės veiksmų, kad netinkami veiksmai būtų nedelsiant nutraukti.
 • Padedame kolegoms ir jais pasitikime, esame atviri, dalinamės žiniomis, kartu augame bei tobulėjame.
 • Rodome pavyzdį tiek savo kalba, tiek išvaizda, tiek elgesiu, laikydamiesi visuotinai pripažintų etikos ir elgesio taisyklių.
 • Tęsime duotus pažadus – siekiame, kad žodžiai virstų veiksmais.
 • Prisiimame atsakomybę už savo sprendimus įvertindami visus galimus padarinius: galimas trumpalaikes ir ilgalaikes veiklos rezultatų pasekmes, galimą naudą ir žalą įmonei.
 • Gerbiame žmogaus gyvybę, kurdami saugią darbo aplinką. Visur ir visada laikomės darbuotojų saugos ir sveikatos politikos, esant pažeidimams dedame visas pastangas, kad šie būtų nedelsiant ištaisyti.

Santykiai išorėje:

 • Bendraudami su esamais/ potencialiais užsakovais, partneriais, darbuotojais ar kitais suinteresuotais asmenimis nesivadovaujame emocijomis, bendraujame, dalykiškai, korektiškai, nešališkai, laikomės lygybės ir nediskriminavimo principų.
 • Kuriame, palaikome ir stipriname gerus santykius, pagarbiai ir glaudžiai bendradarbiaujame su visais potencialiais/ esamais užsakovais ir partneriais, nuolat palaikydami grįžtamojo ryšio principus.
 • Bendradarbiaudami laikomės skaidrumo, atsakingumo ir etiškumo principų.
 • Užtikriname, kad mūsų vieši pasisakymai socialiniuose tinkluose ar kitoje viešojoje erdvėje,  bendravimas su žiniasklaidos priemonėmis bus suprasti tik, kaip mūsų asmeninė, bet ne Įmonės nuomonė, todėl prisiimame visišką atsakomybę už skleidžiamą informaciją ir galimo įmonės įvaizdžio pablogėjimą.
 • Mes konkuruojame sąžiningai. Nenorime prarasti savo klientų pasitikėjimo ir tikime konkurencinga ir skaidria verslo sistema. Dėl šios priežasties su visais klientais elgiamės vienodai ir esame prieš bet kokius kartelinius susitarimus. Mūsų veiksmai visada turi atitikti taikomus antimonopolinius ir kitus įstatymus, reglamentuojančius įmonių konkurenciją.

Korupcija ir prevencija:

 • Laikomės principo, kad skaidriais ryšiais įmonę siejančių esamų/ potencialių užsakovų ar partnerių dovanos yra laikomos įmonės dovanomis ir privalo būti perduotos personalo skyriui. Tinkamomis priimti dovanomis pripažįstame tik simbolinės mažos vertės verslo dovanas, atitinkančias svetingumą ir verslo ryšių palaikymą. Kitu atveju, tam tikromis sąlygomis gautos dovanos gali būti laikomos kyšiu. Pinigai, pramogos, paramos, kompensacijos, paslaugos, nuolaidos negali būti laikomos dovanomis.
 • Atlikdami tiesiogines funkcijas nepriimame sprendimų, galinčių sukelti interesų konfliktą. Vengiame veiklos, keliančios abejonių dėl darbuotojo lojalumo ar pažeidžiančios įmonės interesus. Savo veikloje nesiekiam asmeninės naudos sau, artimiesiems ar kitiems asmenims. Pranešame savo vadovui apie ketinimą verstis kita aktyvia veikla ne įmonės interesais. Savo interesus reiškiame atvirai ir sąžiningai, įmonės vadovui teikiame Privačių interesų deklaracijas.
 • Netoleruojame jokių korupcijos formų, įmonėje siekiame nulinės korupcijos tolerancijos. Paaiškėjus galimoms korupcinėms apraiškoms, imamės būtinų veiksmų šioms apraiškoms suvaldyti ar neutralizuoti. Korupcijos toleravimas prilyginamas korupcinei veiklai. Už korupcinę veiklą darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Konfidencialumas:

 • Užtikriname informacijos konfidencialumą, gebame atskirti kuri informacija yra konfidenciali. Jei nežinome – išsiaiškiname su savo tiesioginiu vadovu. Konfidencialios informacijos sąrašas yra nuolat atnaujinamas.
 • Išėjęs iš įmonės darbuotojas toliau privalo saugoti konfidencialią informaciją, kurią sužinojo dirbdamas (atsakomybė taikoma už konfidencialumo sutarties nesilaikymą).

Bendrovės turto naudojimas ir tausojimas:

 • Naudojame įmonės turtą: priemones, medžiagas, laiką ir kitus išteklius, tik siekdami įmonės verslo interesų.
 • Tausojame visą įmonės turtą reikalingą darbinei veiklai atlikti, taip pat imamės reikalingų veiksmų siekdami užkirsti kelią neteisėtam panaudojimui, iššvaistymui ar vagystei.
 • Žinome, kad už darbo pareigų pažeidimus, turinčius nusikalstamos veikos požymių (neteisėtas turto panaudojimas,  iššvaistymas, pasisavinimas) ar padarius žalą tyčia (materialią ir nematerialią) turime atlyginti visą padarytą žalą, besąlygiškai bus nutraukta darbo sutartis darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės. Dėl tokių pažeidimų darbdavys gali kreiptis į teisėsaugos institucijas.
 • Nuolat ieškome efektyvių sprendimų, siekdami optimizuoti lėšų panaudojimą.

Baigiamosios nuostatos:

 • Šis Verslo etikos kodeksas patalpintas serveryje ir yra prieinamas įmonės darbuotojams.
 • Su Verslo etikos kodeksu supažindina tiesioginis vadovas.
 • Verslo etikos kodekso nuostatos persvarstomos ne rečiau kaip kas 12 mėn.
 • Jei sužinome apie Verslo etikos kodekso pažeidimus, arba įtariame, kad galėjo būti nesilaikoma šio kodekso nuostatų galime kreiptis el. paštu.: mumsrupi@conresta.lt arba į  savo tiesioginį vadovą. Konfidencialumas garantuojamas. Įmonė visapusiškai remia Darbuotojus, kurie laikosi verslo etikos kodekso ir netoleruoja jo pažeidimų, ypač jei jaučia spaudimą iš aplinkos pažeisti verslo etikos kodekso normas.
 • Visi Verslo etikos kodekso pažeidimai vertinami norminių teisės aktų atžvilgiu, todėl gali būti taikoma teisinė atsakomybė.
 • UAB „Conresta“  su šio kodekso principais supažindina savo klientus ir partnerius ir kitus asmenis, su kuriais kartu vykdo veiklą.

Ar tikrai AŠ…

 • Elgiuosi teisėtai, teisingai ir etiškai?
 • Vadovaujuosi UAB „Conresta“ tikslais, vizija ir vertybėmis, Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais?
 • Savo veikla kuriu pridėtinę vertę klientui ir įmonei?
 • Elgiuosi tinkamai kolegų atžvilgiu?
 • Priimu kitų išsakytą kritiką dėl savo elgesio ir, esu pasirengęs klausti apie tai, kas mano nuomone yra neteisinga?

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos politika

Tikslas:

 • Kad kiekvienas darbo dienos pabaigoje gyvas ir sveikas grįžtų pas savo artimuosius.
 • Siekti, kad saugaus darbo kultūra taptų darbuotojų kasdienio darbo dalimi.
 • Formuoti požiūrį ir skatinti imtis visų galimų priemonių saugos ir sveikatos situacijos gerinimui.

Vadovybės ir darbuotojų įsipareigojimai:

 • iš anksto planuoti ir suteikti resursus sveikoms ir saugioms darbo sąlygoms užtikrinti;
 • vykdyti veiklą laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų;
 • užtikrinti, kad saugos valdymo sistema bei būklė Bendrovėje nuolat gerėtų, laikui bėgant sistema būtų tobulinama ir praktiškai pritaikoma kasdieninėje veikloje;
 • vertinti riziką ir greitai reaguoti į sveikatai kenksmingas ir pavojingas darbo sąlygas, numatyti prevencines rizikos valdymo priemones, jų įgyvendinimą ir kontrolę;
 • vykdyti nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, traumų ir kitų susirgimų analizę, prevenciją ir kontrolę;
 • skatinti pažangių techninių naujovių ir darbo metodų taikymą Bendrovėje sudarant saugią ir sveiką darbo aplinką;
 • nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją, gilinti jų žinias darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
 • ugdyti darbo saugos kultūrą ir sąmoningumą Bendrovėje bei rodyti tinkamą pavyzdį;
 • didinti darbuotojų supratingumą, įsitraukimą į saugos valdymo sistemą, kad kiekvienas jaustų pareigą saugiai vykdyti darbus, konsultuotis dėl saugių darbo sąlygų, pranešti apie nesaugias situacijas ir atsisakyti dirbti, jei tai yra nesaugu;
 • siekti aukščiausio darbuotojų saugos ir sveikatos darbe lygio, į tai įtraukiant kartu dirbančius klientus, partnerius ir tiekėjus, visuomenę;
 • suteikti reikalingus išteklius saugos valdymo sistemai palaikyti bei gerinti;
 • vadovautis darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, paremta ISO 45001:2018 principais, prižiūrėti ir nuolat gerinti susijusius procesus.